Toggle Nav

Duomenų apsauga

Duomenų apsaugos informacija

Asmenims, kurie naudojasi internetiniu puslapiu www.automation-supply.eu ir bendrovės UAB AUTOMATION SUPPLY ar jos dukterinių įmonių Klientams, prieš pateikiant asmens duomenis arba pildant svetainėje pateiktą elektroninį blanką (registracijos formą), rekomenduojama susipažinti su šia Privatumo apsaugos politika. Ši Politika nustato, kokią asmens identifikavimo informaciją galima kaupti ir panaudoti. Kartu ši Politika atsižvelgia ir į kitus su asmens privatumu susijusius esminius klausimus.  

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

1. Bendrosios nuostatos
2. Duomenų kaupimas
3. Duomenų panaudojimas
4. Teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu
5. Duomenų saugojimo trukmė
6. Duomenų apsaugos inspektorius
7. Informacijos saugumas
8. Duomenų rinkimas panaudojant slapukus (cookies)
9. Profiliavimas
10. Nemokama informacinių naujienlaiškių prenumerata (Automation-supply.eu naujienlaiškis)
11. Nuorodos į kitas internetines svetaines
12. Baigiamosios nuostatos

  1. Bendrosios nuostatos

Šios Politikos tikslas:

 • garantuoti, kad supranti, kokius renkame Tavo asmens duomenis, kuo remdamiesi; dėl kokių priežasčių kaupiame ir naudojame šiuos duomenis ir kam juos pateikiame;
 • paaiškinti, kaip panaudojame asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate, norėdami naudotis automation-supply.eu paslaugomis;
 • išaiškinti Tavo teises, susijusias su pas mus kaupiamais asmens duomenimis ir Tavo privatumo apsaugos būdais.

1) UAB AUTOMATION SUPPLY kurios buveinė yra Trimitų g. 6-38, Vilnius, Lietuva, registracijos kodas 304944466,  VAT numeri LT100012259213 (toliau - "Bendrovė") ir jos dukterinės bendrovės laikosi fizinių asmenų privatumo taisyklių ir tinkamai saugo jų asmens duomenis.

Ši Privatumo apsaugos politika taikoma visai informacijai, kurią renka ir naudoja UAB "AUTOMATION SUPPLY“ arba jos dukterinės bendrovės, kartu taikoma ir Bendrovės bei jos dukterinių įmonių teikiamoms paslaugoms šiuose internetiniuose puslapiuose: www.automation-supply.eu kiekvienas jų atskirai vadinamas „AUTOMATION SUPPLY internetine svetaine“.

2) Jeigu atitinkamai AUTOMATION SUPPLY internetinei svetainei taikomi atskiri teisiniai reikalavimai dėl privatumo apsaugos ir asmens duomenų tvarkymo, jie nustatomi atskira privatumo politika ir pateikiami toje AUTOMATION SUPPLY internetinėje svetainėje (toliau – vietinė AUTOMATION SUPPLY privatumo politika). Vietinė AUTOMATION SUPPLY privatumo politikos nuorodos, kurios neatitinka šios Privatumo apsaugos politikos, atitinkamai pakeičia, modifikuoja šios Privatumo apsaugos politikos nuorodas arba sustabdo jų galiojimą, tačiau tik toje AUTOMATION SUPPLY internetinėje svetainėje, kurioje pateikta ši Vietinė AUTOMATION SUPPLY privatumo politika.

3) Ši Privatumo apsaugos politika netaikoma trečiųjų šalių subjektų, kurių prieigą galima rasti šios svetainės nuorodose, internetiniams puslapiams ir paslaugoms.

4) Pagal šią Politiką Klientais laikomi fiziniai asmenys, kurie lankosiAUTOMATION SUPPLY internetinės svetainės puslapiuose ir/ar naudojasi Bendrovės ir jai priklausančių subjektų paslaugomis.

 
2. Duomenų kaupimas

1) Remiantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679 dėl asmens duomenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo dalijimosi jais, ir dėl Direktyvos 95/46/EB (toliau – BDAR) panaikinimo, asmenų, potencialių klientų ir kitų fizinių asmenų, kurie naudojasi internetiniu puslapiu https://WWW.AUTOMATION-SUPPLY.EU, asmens duomenų administratorius yra bendrovė UAB AUTOMATION SUPPLY kurios buveinė yra Trimitų g. 6-38, Vilnius, Lietuva, registracijos kodas 304944466,  VAT numeri LT100012259213 (toliau – UAB AUTOMATION SUPPLY).

2) Tavo duomenis tvarkome todėl, kad tai būtina daryti naudojantis internetiniu puslapiu https://WWW.AUTOMATION-SUPPLY.EU, t. y. teikiant paslaugas (tai numatyta BDAR 6 str. 1b dalyje), be to, asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • siekiant įregistruoti Vartotoją užsakymų sistemoje ir užtikrinti Vartotojo aptarnavimą siūlant produktus ir vykdant užsakymus (tai atitinka BDAR 6 str. 1b dalį);
 • siekiant turėti ryšį ir išspręsti galimą problemą/klausimą, pateiktą anketoje (tai atitinka BDAR 6 str. 1a dalį);
 • siekiant turėti ryšį ir išspręsti galimą problemą/klausimą dėl produktų pasiūlos, pateiktą anketoje siekiant turėti ryšį ir išspręsti galimą problemą/klausimą, pateiktą anketoje (tai atitinka BDAR 6 str. 1a dalį)
 • nagrinėjant skundus ir reikalavimus siekiant turėti ryšį ir išspręsti galimą problemą/klausimą, pateiktą anketoje (tai atitinka BDAR 6 str. 1c dalį);
 • atlyginant žalą, susijusią su sudaryta draudimo sutartimi (pagal BDAR 6 str. 1f dalį), kai teisė į žalos atlyginimą yra teisiškai pagrįsta;
 • archyvavimo tikslais (pagal BDAR 6 str. 1c dalį);
 • statistiniais tikslais (pagal BDAR 6 str. 1f dalį), kai administratorius turi teisiškai pagrįsta tikslą – gauti statistinę informaciją apie mūsų atliekamus veiksmus, kuri leistų racionalizuoti mūsų veiklą.

Be to, duomenis tvarkome rinkodaros tikslais, t. y. reklamuodami mūsų produktus ir paslaugas. Reklamą nenaudojant elektroninės komunikacijos priemonių numato BDAR 6 str. 1f dalis, t. y. joje numatyta teisiškai pagrįsta administratoriaus rinkodaros veikla. Jeigu šiuo tikslu naudojamos elektroninės komunikacijos priemonės, t. y, elektroninis paštas, telefonas, visuomet atsižvelgiama į kitų teisės aktų reikalavimus, ir duomenys tvarkomi tik gavus Jūsų sutikimą (pagal BDAR 6 str. 1a dalį).

3) Bendrovės Klientų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi remiantis asmens duomenų srityje galiojančiais teisės aktais, tarp jų ir BDAR bei Asmens duomenų apsaugos įstatymu.

Bendrovė neperduoda, neparduoda ir neskolina sukauptų asmens duomenų kitiems asmenims ar institucijoms, išskyrus teisės aktais numatytą pareigą teikti tam tikrus duomenis arba tuos atvejus, kai duomenys teikiami asmens sutikimu. Bendrovė gali patikėti asmens duomenis tvarkyti kitiems subjektams tik galiojančių įstatymų numatytomis sąlygomis.

4) Registruodamasis svetainėje ir pildydamas anketą Klientas pateikia vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą, kontaktinio telefono numerį, nurodo valstybės, miesto pavadinimą, pašto kodą, kalbą. Minėti duomenys pateikiami geranoriškai, o štai Prekių pardavimo sutarčiai su Bendrove sudaryti būtina nurodyti vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą.

5) Registracijos metu Klientas pateikia prisijungimo vardą ir slaptažodį, užtikrinantį jo apsaugą svetainėje. Klientas privalo pasirūpinti, kad jo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu nesinaudotų tam neįgalioti asmenys.  

  3. Duomenų panaudojimas

1) Asmens duomenys gali būti perduodami kitiems subjektams, kurie tvarko duomenis savo vardu, tarp jų:

 • subjektams, vykdantiems pašto ar kurjerių veiklą;
 • bankams ir mokėjimų tarpininkams (priklausomai nuo Kliento pasirinktos mokėjimo formos) – siekiant susigrąžinti nepagrįstas išmokas;
 • mokėjimų tarpininkams (kai Klientas pasirenka tokią mokėjimo formą) – siekiant atlikti mokėjimą;
 • valstybės institucijoms arba kitiems subjektams, teisės aktais įgaliotiems reguliuoti mokestinius įsipareigojimus (Mokesčių inspekcija, teisėsaugos institucijos ir kt.);
 • subjektams, atliekantiems mūsų teleinformacinių sistemų priežiūrą (hostingo įmonėms, IT paslaugų teikėjams);
 • subjektams, kurie mums teikia teisinės pagalbos, buhalterines, mokesčių, vindikacijos arba konsultavimo paslaugas.

2) Duomenys, kuriuos Bendrovė iš Kliento surenka naudojant internetinį puslapį, panaudojami tik korespondencijos su Klientu (pateikiant atsakymus į jo klausimus) tikslais.

  4. Teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu

1) Jūs turite teisę į prieigą prie savo asmens duomenų ir teisę juos taisyti, pašalinti, apriboti jų tvarkymą, perkelti duomenis, pareikšti prieštaravimą dėl jų tvarkymo, teisę nutraukti sutikimą dėl jų tvarkymo bet kuriuo metu nepažeidžiant tvarkymo teisėtumo (kai šis tvarkymas atliekamas remiantis sutikimu).

Be to, įsitikinę, kad mūsų atliekamas duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR reikalavimus, turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai (Asmens duomenų apsaugos tarnybai).

  5. Duomenų saugojimo trukmė

Jūsų asmens duomenys bus saugomi iki sutarties (paslaugos teikimo) galiojimo pabaigos, taip pat ir pasibaigus sutarčiai:

 • Sutartyse pateikti duomenys – kol įsigalios su sutartimi susijusių ieškinių (pretenzijų) reiškimo senaties terminas (daugiausia 10 metų nuo sutarties vykdymo pabaigos);
 • teisės aktų numatytais tikslais, tarp jų pareigos saugoti buhalterinės apskaitos dokumentus, PVM sąskaitas faktūras ir kt.;
 • Su garantijomis ir reklama susiję dokumentai saugomi dar 1 metus pasibaigus garantijų ir skundų sprendimo galiojimo laikui;
 • Duomenys, pateikiami užpildant kontaktinį blanką, – iki galimų pretenzijų reiškimo senaties datos (daugiausia 3 metus).
 • Duomenys, skirti rinkodaros tikslams:

  • duomenų tvarkymo remiantis sutikimu atveju – iki šio sutikimo atsisakymo arba rinkodaros veiksmų atlikimo pabaigos;
  • duomenų tvarkymo remiantis teisiškai pagrįstu automation-supply.eu tikslu – iki prieštaravimo pareiškimo arba rinkodaros veiksmų atlikimo pabaigos.  

  6.Duomenų apsaugos inspektorius

1) Klausimais, susijusiais su asmens duomenimis, galite kreiptis į Duomenų apsaugos inspektorių šiuo adresu info@automation-supply.eu arba kreiptis raštu mūsų buveinės adresu:

Kristina Masiulioniene 
UAB AUTOMATION SUPPLY,
Trimitų g. 6-38, Vilnius (Lietuva)

  7.Informacijos saugumas

1) Bendrovė ir jos dukterinės įmonės imasi atitinkamų duomenų, siekdamos apsaugoti duomenis nuo neteisėtos prieigos, jų pakeitimo, paviešinimo arba sunaikinimo. Duomenis saugomi panaudojant ir techninius pačios svetainės apsaugos sprendimus, šifruojant duomenis interneto tinkle, griežtai kontroliuojant fizinę prieigą prie kompiuterių ir informacijos laikmenų, kuriose kaupiami asmens duomenys, kartu diegiant ir taikant atitinkamas duomenų laikymo ir jų naudojimo procedūras. Visi asmenys, automation-supply.eu internetinėje svetainėje tvarkantys Klientų asmens duomenis, turi atitinkamus įgaliojimus, kuriuos išduoda asmens duomenų administratorius, ir periodiškai yra apmokomi asmens duomenų apsaugos srityje.

2) Bendrovė daro atsargines kopijas ir gali naudoti kitas panašias priemones, kad užkirstų kelią atsitiktiniam Klientų duomenų sugadinimui arba sunaikinimui.

3) Mokėjimai kreditine kortele arba elektroniniu pervedimu atliekami naudojantis PayPal svetainių paslaugomis. Šios svetainės atsako už jų anketose pateiktus duomenis, kurie savo ruožtu yra apsaugoti atitinkamais techniniais sprendimais. 

  8. Duomenų rinkimas panaudojant slapukus (cookies)

1) Kai kuriose AUTOMATION SUPPLY svetainės vietose gali būti naudojami slapukai, t. y. maži tekstiniai failai, siunčiami į Kliento kietąjį diską, jį identifikuojantys pagal surinktą informaciją apie apsilankymus internetiniame puslapyje ir jo nustatymus, pavyzdžiui, pagal prisijungimo kalbą. Asmens duomenys nėra tvarkomi ar saugomi naudojant slapukus. Tai taikoma ir asmenims, kurie apsilanko AUTOMATION SUPPLY svetainėje, tačiau nėra joje registruoti.

2) Slapukai naudojami svetainių turiniui pritaikyti AUTOMATION SUPPLY svetainės Kliento pageidavimams. Kartu jie naudojami kaupiant anoniminę statistiką, kuri padeda suprasti, kaip vartotojas naudoja internetinius puslapius – visa tai leidžia tobulinti šių puslapių struktūrą bei turinį, tačiau neleidžia identifikuoti vartotojo. Slapukai leidžia analizuoti, kurios internetinių puslapių dalys labiausiai domina vartotoją.

Slapukus galima naudoti ir pakartotinės rinkodaros metu. Tai grafinė ar tekstinė reklama, kuri remiasi anksčiau įrašytais vartotojo pageidavimais, pateikiama kituose internetiniuose puslapiuose asmenims, kurie anksčiau buvo apsilankę tame puslapyje.

Reklamuodamasi internete AUTOMATION SUPPLY pakartotine rinkodara gali naudotis pasitelkdama įrankius Google Adwords/Google Analytics. AUTOMATION SUPPLY skelbimus internete rodo išoriniai tiekėjai. AUTOMATION SUPPLY ir išoriniai tiekėjai, tarp jų ir „Google“ naudoja slapukus, kurių pagrindu rodomi skelbimai pagal ankstesnį skelbimo gavėjo apsilankymą AUTOMATION SUPPLY svetainėje.

3) Slapukus galite išjungti bet kuriuo metu naudodami savo internetinės naršyklės parinktis, tačiau tai gali neleisti naudotis AUTOMATION SUPPLY svetaine.

Žiniatinklio naršymo programinė įranga netiesiogiai leidžia slapukus į galutinį įrenginį dėti pagal numatytuosius nustatymus (parametrus). Tačiau parametrus galima pakeisti taip, kad internetinės naršyklės nustatymuose blokuotų automatinį slapukų valdymą arba kaskart informuotų apie jų siuntimą į vartotojo įrenginį. Informacija apie slapukų naudojimo galimybes ir būdus pateikiama programinės įrangos (interneto naršyklės) nustatymuose.

Tačiau būtina žinoti, kad slapukų naudojimo ribojimas gali turėti neigiamos įtakos kai kurioms internetinės svetainės funkcijoms.

  9. Profiliavimas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi automatizuotu būdu (taip pat ir profiliavimo forma), tačiau jie neturės Jums jokių teisinių padarinių ir nepaveiks neigiamai Jūsų situacijos.

  10. Nemokama informacinių naujienlaiškių prenumerata (AUTOMATION SUPPLY naujienlaiškiai)

1) Biuletenis (newsletter) – tai nemokama Klientų, kurie išreiškė tokį norą prenumeruodami abonentų sąrašą, paslauga, periodiškai siunčiant elektroninius laiškus, kuriuose pateikiama informacija apie Bendrovės ir jos dukterinių įmonių pasiūlymus, įvykius, taip pat informacija, susijusi su Bendrovės ir jos įmonių prekybine veikla.

2) Užsiregistruoti naujienlaiškio prenumeratorių sąraše galima pažymint atitinkamą lauką pagrindiniame svetainės puslapyje, sutinkant gauti nemokamą informacinį biuletenį ir nurodant elektroninio pašto adresą; arba atitinkamą lauką pasirinkus registracijos formoje, svetainės langas nereikalingas. Tokiu būdu gauti duomenys pridedami prie elektroninio adresų sąrašo.

3) Klientas, nusprendęs užsiregistruoti prenumeratorių, gaunančių Bendrovės naujienlaiškį, sąraše, sutinka gauti elektroniniu būdu siunčiamą rinkodaros medžiagą naujienlaiškio forma pagal 2002 m. liepos 18 d. Paslaugų teikimo elektroniniu būdu įstatymą (Dz.U. 2002 m., Nr. 144 pozicija 1204).

4) Svetainėje įsiregistravusių Klientų, siekiančių gauti prieigą prie naujienlaiškio, duomenys naudojami tik naujo naujienlaiškio siuntimo Klientui tikslais.

5) Klientas bet kuriuo metu turi teisę atsisakyti naujienlaiškio paslaugos, pagrindiniame internetinės svetainės puslapyje pažymėdamas langelį dėl nesutikimo gauti nemokamą naujienlaiškį (laukas „ištrinti“).

  11. Nuorodos į kitas internetines svetaines

AUTOMATION SUPPLY internetinėje svetainėje gali būti nuorodų į kitus puslapius, skelbiamus Kliento patogumui. Bendrovė neatsako už šių puslapių informaciją ir taikomą privatumo politiką. Klientas turėtų žinoti apie šių puslapių atskirtumą nuo AUTOMATION SUPPLY svetainės ir, kiekvieną kartą naudodamasis nuoroda, patikrinti svetainės, kurioje lankosi, privatumo politiką.  

  12. Baigiamosios nuostatos

1) Bendrovė turi teisę bet kada pakeisti šią Privatumo apsaugos politiką. Kiekvieną kartą paskelbiant naują Privatumo politikąAUTOMATION SUPPLY svetainėje, ji tampa privaloma ir taikoma visiems sukauptiems Kliento veiklos AUTOMATION SUPPLY svetainėje duomenims, po to, kai atitinkamojeAUTOMATION SUPPLY svetainėje pateikiama atnaujinta Privatumo apsaugos politikos versija.

2)  Iškilus klausimams dėl privatumo politikos, susisiekite su Duomenų apsaugos inspektoriumi elektroniniu paštu: info@automation-supply.eu arba raštu šiuo adresu:
Kristina Masiulioniene 
UAB AUTOMATION SUPPLY,
Trimitų g. 6-38, Vilnius (Lietuva)

©2020 BY AUTOMATIONSUPPLY.LT Solution: AdeoWeb